KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2024

Artificial Intelligence A-Z 2024: Build 7 AI + LLM & ChatGPT

 


DOWNLOAD

Free Course Artificial Intelligence A-Z 2024: Build 7 AI + LLM & ChatGPT 2024

What you'll learn:
 • Build 7 different AIs for 7 different applications
 • Understand the theory behind Artificial Intelligence
 • Master the State of the Art AI models
 • Solve Real World Problems with AI
 • Q-Learning
 • Deep Q-Learning
 • Deep Convolutional Q-Learning
 • A3C (Asynchronous Advantage Actor-Critic)
 • PPO (Proximal Policy Optimization)
 • SAC (Soft Actor-Critic)
 • LLMs
 • Transformers
 • Low-Rank Adaptation (LoRA) and Quantization (QLoRA)
 • NLP techniques for Chatbots: Tokenization and Padding
 • Fine-Tuning an LLM with Knowledge Augmentation
 • As Extras: DDPG, Full World Model, Evolution Strategies & Genetic Algorithms
Time Course: 15.5 hours (130 Lectures + Documents)

Instructor: Hadelin de Ponteves

Total Weight: 5.87 GB
Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank