KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2024

[Free Course] Spring Boot 3, Spring 6 & Hibernate for Beginners


DOWNLOAD

[Free Course] Spring Boot 3, Spring 6 & Hibernate for Beginners

Spring Boot 3: Learn Spring 6Spring Core, Spring REST, Spring MVC, Spring Security, Thymeleaf, JPA, Hibernate, MySQL

What you'll learn:
  • NEW FOR SPRING BOOT 3, SPRING 6 and IntelliJ (free version)
  • You will TYPE IN EVERY LINE of code with me in the videos. I EXPLAIN every line of code to help you learn!
  • LEARN key Spring Boot 3 features: Core, Annotations, Java Config, Spring REST, Spring MVC, AOP, Hibernate/JPA and Maven
  • I am a RESPONSIVE INSTRUCTOR ... post your questions and I will RESPOND in 24 hours.
  • POPULAR VIDEOS for: Spring Boot 3, Spring Boot REST APIs, Spring Boot Security, Spring Data JPA, Spring Data REST and Thymeleaf
  • Join an ACTIVE COMMUNITY of 350,000+ students that are already enrolled! Over 78,000+ Reviews - 5 STARS
  • Develop code using MODERN development tools: IntelliJ (free version) and Maven
  • You can DOWNLOAD all source code and PDFs. Perfect for offline LEARNING and REVIEW.
  • Students have LANDED NEW JOBS with the skills from this course. Spring Boot and Hibernate developers are in HIGH-DEMAND!

Description:

This course covers the LATEST VERSIONS of Spring Boot 3, Spring 6 and Hibernate 6!

Time Course: 
33.5 hours (396 Lectures + Documents)

Instructor: Chad Darby

Total Weight: 20.63 GBaĐược tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank