KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2024

Free Course Spring Framework 6: Beginner to Guru (Udemy - Engsub)

 


DOWNLOAD

Free Course Spring Framework 6: Beginner to Guru (Udemy - Engsub)

What you'll learn:

 • Learn to Build a Spring Boot Web Application
 • Perform Dependency Injection with Spring Framework 6
 • Learn Best Practices for Building RESTful APIs
 • Use Project Lombok to Speed Up Your Development
 • Create RESTful Web Services using SpringMVC
 • Test Spring MVC using Spring MockMVC with Mockito
 • Use Spring Data JPA with Spring MVC
 • Validate Data using Bean Validation
 • How to Access a MySQL Database with Spring Boot
 • Use Flyway for Database Migrations
 • Create RESTful APIs Using Spring Data REST
 • How to use Spring RestTemplate
 • Configure HTTP Basic Auth with Spring Security
 • How to Use and Configure Spring Authorization Server
 • Create a Spring OAuth2 Resource Server
 • Learn Functional Reactive Programming
 • Learn Spring Data Mongo with Webflux-fn
 • How to Configure Spring Cloud Gateway

Link gốc: https://www.udemy.com/course/spring-framework-6-beginner-to-guru/

Time Course: 34.5 hours (435 Lectures + Documents)

Instructor: John Thompson

Total Weight: 23.41 GB
Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank