KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2023

23 TRÍCH DẪN CỦA EINSTEIN CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH

 


23 TRÍCH DẪN CỦA EINSTEIN CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH (nhưng có thể bạn chưa bao giờ nghe đến)

 📌 Nghe đọc online trên bài viết của Kỹ Năng Mới

Nghe đọc online trên bài viết của Kỹ Năng Mới

Male
Female

1/ “I would not want to go on living if I didn’t have my work.”

“Tôi không muốn tiếp tục sống mà không làm việc.”


2/ “The world is in greater peril from those who tolerate or encourage evil than from those who actually commit it.”

“Thế giới trở nên nguy hiểm vì những người dung túng hoặc khuyến khích cái ác hơn là vì những người thực sự phạm tội.”


3/ “The value of education is not the learning of facts but the training of the mind to think.”

“Giá trị của giáo dục không phải là việc học các sự kiện mà là rèn luyện trí óc để suy nghĩ.”


4/ “If A is success in life, then A = X * Y * Z. Work is X, play is Y, and Z is keeping your mouth shut.”

“Nếu đặt A là sự thành công trong cuộc sống, thì A = X*Y*Z. Trong đó, làm việc chính là X, vui chơi chính là Y, còn Z chính là biết giữ mồm giữ miệng.”


5/  “The mind can proceed only so far upon what it knows and can prove. There comes a point where the mind takes a leap — call it intuition or what you will — and comes out upon a higher plane of knowledge, but can never prove how it got there. All great discoveries have involved such a leap.”

“Tâm trí chỉ có thể tiến xa hơn dựa trên những gì nó biết và có thể chứng minh. Sẽ đến một thời điểm mà tâm trí có một bước nhảy vọt - gọi là trực giác hay gì thì tùy bạn - và đạt đến một mức độ hiểu biết cao hơn, nhưng không bao giờ có thể chứng minh được làm thế nào nó đạt được điều đó. Tất cả những khám phá vĩ đại đều bắt nguồn từ một bước nhảy vọt như vậy.”


6/  “Do not stop to think about the reasons for what you are doing, about why you are questioning. The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existence. One cannot help but be in awe when he contemplates the mysteries of eternity, of life, of the marvelous structure of reality. It is enough if one tries merely to comprehend a little of this mystery each day. Never lose a holy curiosity.”

“Đừng dừng lại chỉ để suy nghĩ về lý do của việc bạn đang làm, về lý do tại sao bạn lại đặt câu hỏi. Điều quan trọng nhất là không ngừng học hỏi. Sự tò mò có lý do tồn tại riêng của nó. Người ta không khỏi kinh ngạc khi chiêm ngưỡng những bí ẩn của sự vĩnh hằng, của sự sống, của cấu trúc kỳ diệu của thực tại. Chỉ cần mỗi ngày cố gắng hiểu một chút về sự mầu nhiệm ấy là đủ. Đừng bao giờ đánh mất sự tò mò thánh thiện.”


7/  “A happy man is too satisfied with the present to think too much about the future.”

“Người hạnh phúc là người hài lòng với hiện tại để suy nghĩ về tương lai.”


8/  “Whoever fails to take the truth seriously in small matters cannot be trusted in large matters either.”

“Ai không coi trọng sự thật trong những vấn đề nhỏ thì cũng không thể tin cậy được trong những vấn đề lớn.”


9/ “I never think of the future. It comes soon enough.”

“Tôi không bao giờ nghĩ đến tương lai. Nó sẽ tự đến sớm thôi.”


10/ “Everything should be made as simple as possible, but not simpler.”

“Mọi thứ nên được đơn giản nhất có thể, nhưng không được đơn giản hơn.”


11/ “The hardest thing in the world to understand is income taxes.”

“Điều khó hiểu nhất trên thế giới là thuế thu nhập.”


12/ “Common sense is nothing more than a deposit of prejudices laid down in the mind prior to the age of eighteen.”

“Lý trí thông thường không gì khác hơn là sự tích tụ những thành kiến được hình thành trong tâm trí trước tuổi mười tám.”


13/ “The eternally incomprehensible thing about the world is its comprehensibility.”

“Điều vĩnh viễn không thể hiểu được về thế giới chính là khả năng hiểu được nó.”


14/ “I think that only daring speculation can lead us further and not accumulation of facts.”

“Tôi nghĩ rằng chỉ có sự suy đoán táo bạo mới có thể đưa chúng ta tiến xa hơn, chứ không phải việc tích lũy sự thật.”


15/ “In order to be a perfect member of a flock of sheep, one has to be, foremost, a sheep.”

“Để làm một thành viên hoàn hảo trong một bầy cừu, trước hết người ta phải là một con cừu.”


16/ “Here, then, is the problem which we present to you, stark and dreadful and inescapable: Shall we put an end to the human race; or shall mankind renounce war?” 

“Vậy thì đây là vấn đề mà bạn cần biết, một cách rõ ràng, khắc nghiệt và không thể khác được: Hoặc là chúng ta đặt dấu chấm hết cho nhân loại; hoặc là nhân loại sẽ từ bỏ chiến tranh?”


17/ “I have never looked upon ease and happiness as ends in themselves—such an ethical basis I call the ideal of a pigsty… The ideals which have always shone before me and filled me with the joy of living are goodness, beauty, and truth. To make a goal of comfort or happiness has never appealed to me.”

“Tôi chưa bao giờ coi sự thoải mái và hạnh phúc là mục đích để hướng đến - tôi gọi lý tưởng đạo đức như vậy là lý tưởng về một cái chuồng lợn… Những lý tưởng luôn tỏa sáng trước mắt tôi và khiến tôi tràn ngập niềm vui sống là lòng tốt, cái đẹp và sự thật. Việc đặt ra mục tiêu về sự thoải mái hay hạnh phúc chưa bao giờ hấp dẫn tôi.”


18/  “I want to go when I want. It is tasteless to prolong life artificially. I have done my share; it is time to go. I will do it elegantly.”

 "Tôi muốn ra đi. Kéo dài sự sống một cách giả tạo thật vô vị. Tôi đã thực hiện xong phần việc của mình, đã đến lúc phải ra đi. Tôi sẽ ra đi một cách tao nhã.”


19/ “If there is no price to be paid, it is also not of value.”

“Nếu không có cái giá phải trả thì nó cũng không có giá trị.”


20/ “Strange is our situation here on Earth. Each of us comes for a short visit, not knowing why, yet sometimes seeming to divine a purpose… There is one thing we do know: that man is here for the sake of other men.”

“Điều kỳ lạ là chúng ta hiện diện trên Trái Đất. Mỗi người chúng ta ghé qua một thời gian ngắn, không biết tại sao, nhưng đôi khi là vì mục đích nào đó… Chúng ta biết một điều rằng một người tồn tại là vì lợi ích của những người khác.”


21/  “Only a life lived for others is a life worthwhile.”

“Chỉ có cuộc sống vì người khác mới là cuộc sống đáng quý”.


22/ “If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or objects.”

“Nếu bạn muốn sống một cuộc đời hạnh phúc, hãy gắn nó với một mục tiêu, chứ không phải là với con người hoặc đồ vật”.


23/ “I believe that whatever we do or live for has its causality. It is good, however, that we do not know what it is.”

“Tôi tin rằng bất cứ điều gì chúng ta làm hoặc sống vì nó đều có quan hệ nhân quả. Tuy nhiên, thật tốt là chúng ta không biết đó là gì.”Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank