KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 15 tháng 9, 2020

SHARE FREE KHÓA HỌC: HỌC JQUERY TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO ~ Google Driver Link 2020

SHARE FREE KHÓA HỌC: HỌC JQUERY TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO ~ Google Driver Link 2020


DOWNLOAD
DOWNLOADNội dung khóa học

 Phần 1: Tổng quan về jQuery

 Bài 1: Giới thiệu jQuery

 Phần 2: Cài đặt và chạy File jQuery

 Bài 2: Giới thiệu và cài đặt Sublime text và Plugin emmet

 Bài 3: Cài đặt Plugin khác và cách sử dụng

 Bài 4: Cài đặt jQuery và ví dụ đầu tiên với jQuery

 Phần 3: Giới thiệu 3 phần quan trọng của jQuery

 Bài 5: 3 Phần quan trọng của jQuery & Thực hành các hàm cơ bản qua ví dụ

 Phần 4: Project 1 hiệu ứng accordion

 Bài 6: Giới thiệu project và tạo file ban đầu

 Bài 7: Xử lý phần html và css

 Bài 8: Xử lý phần jquery, giới thiệu hàm next(), slideUp(), slideToggle() và các hàm xử lý class

 Bài 9: Tổng kết kiến thức học từ bài 1

 Phần 5: Project 2 One Page website

 Bài 10: Giới thiệu project và xu hướng web one page

 Bài 11: One page website phần html

 Bài 12: One page website phần css

 Bài 13: One page website phần jquery : hàm chuyển động body

 Bài 14: One page website phần jquery : giới thiệu hàm offset

 Bài 15: Hướng dẫn bài ứng dụng và tổng kết kiến thức project 2

 Phần 6: Project 3 Cách làm hiệu ứng ảnh và kết hợp hàm animate, offset, click, addClass .. đã học

 Bài 16: Giới thiệu project 3 và các kiến thức áp dụng

 Bài 17: Quy trình làm bài hiệu ứng và setup ban đầu

 Bài 18: Viết mã Html

 Bài 19: Viết mã Css

 Bài 20: Viết mã jquery: phần xử lý cho nút

 Bài 21: Viết mã jquery: phần xử lý hiệu ứng phóng to ảnh

 Bài 22: Viết mã jquery: phần xử lý tổng hợp

 Bài 23: Tổng kết kiến thức đã học trong project 3

 Phần 7: Giới thiệu các thuộc tính css3 nâng cao cho hiệu ứng

 Bài 24: Giới thiệu các kiến thức sẽ học trong phần 7

 Bài 25: Giới thiệu các thuộc tính cơ bản của css3

 Bài 26: Giới thiệu dòng thuộc tính transform và transition

 Phần 8: Áp dụng transition làm hiệu ứng

 Bài 27: Viết mã Html

 Bài 28: Viết mã Css và hiệu ứng

 Bài 29: Sử dụng hàm tweenmax cho hiệu ứng load nội dung

 Bài 30: Viết mã Html

 Bài 31: Viết mã Css

 Bài 32: Phần css hiệu ứng

 Bài 33: Sử dụng hàm tweenmax kết hợp jquery cho hiệu ứng load thêm

 Bài 34: Giới thiệu thuộc tính transition delay cho các ứng dụng khác

 Phần 9: Sử dụng animation

 Bài 35: Giới thiệu animation

 Bài 36: Sử dụng animation

 Bài 37: Project 4: Animation làm hiệu ứng load của website - phần 1 html

 Bài 38: Project 4: Animation làm hiệu ứng load của website - phần 2 css

 Bài 39: Project 4: Animation làm hiệu ứng load của website - phần 3 Chuyển động

 Bài 40: Project 5: Animation làm hiệu ứng load của website - phần 1 html

 Bài 41: Project 5: Animation làm hiệu ứng load của website - phần 2 css

 Bài 42: Project 5: Animation làm hiệu ứng load của website - phần 3 Chuyển động

 Bài 43: Tổng kết

 Phần 10: Sử dụng jquery kết hợp với css3

 Bài 44: Giới thiệu kiến thức và cách kết hợp jquery và css3

 Bài 45: Project 6: Viết hiệu ứng modal box - phần 1 html

 Bài 46: Project 6: Viết hiệu ứng modal box - phần 2 css

 Bài 47: Project 6: Viết hiệu ứng modal box - phần 3 jquery

 Bài 48: Project 6: Viết hiệu ứng modal box - phần 4 Các hiệu ứng slideIn, slideIn Bottom, newspaper

 Bài 49: Project 6: Viết hiệu ứng modal box - phần 5 Thuộc tính tâm quay, các hiệu ứng slide fall, sticky

 Bài 50: Project 6: Viết hiệu ứng modal box - phần 6 Thuộc tính perspective, rotateY(), tâm quay

 Bài 51: Project 6: Viết hiệu ứng modal box - phần 7 Thuộc tính translateZ() kết hợp animation nhiều keyframes

 Bài 52: Project 6: Viết hiệu ứng modal box - phần 8 Hàm thời gian của jquery và các hiệu ứng

 Bài 53: Project 7: Push menu sử dụng jquery - phần 1 html và css

 Bài 54: Project 7: Push menu sử dụng jquery - phần 2 html

 Bài 55: Project 7: Push menu sử dụng jquery - phần 3 Hướng dẫn các bài ứng dụng khác

 Phần 11: Sử dụng jquery viết hiệu ứng tại trang apple.com

 Bài 56: Giới thiệu hiệu ứng trang apple.com và kiến thức cần áp dụng

 Bài 57: Hiệu ứng apple.com - Phần 1 html

 Bài 58: Hiệu ứng apple.com - Phần 2 css

 Bài 59: Hiệu ứng apple.com - Phần 3 Phần jquery xử lý cho nút next phần 1

 Bài 60: Hiệu ứng apple.com - Phần 4 Phần jquery xử lý cho nút next phần 2

 Bài 61: Hiệu ứng apple.com - Phần 5: Phần jquery xử lý cho nút next phần 3

 Bài 62: Hiệu ứng apple.com - Phần 6: Phần jquery xử lý cho nút prev

 Bài 63: Hiệu ứng apple.com - Phần 7: Phần jquery xử lý cho nút chuyển slide

 Bài 64: Hiệu ứng apple.com - Phần 8: Phần jquery xử lý thời gian và hoàn thiện hiệu ứng

 Phần 12: Sử dụng jquery viết các kiểu hiệu ứng khác nhau cho slide

 Bài 65: Jquery cho các hiệu ứng slide giới thiệu

 Bài 66: Jquery cho các hiệu ứng slide: hiệu ứng 'let me in'

 Bài 67: Jquery cho các hiệu ứng slide: hướng dẫn các hiệu ứng khác và tổng kết

 Phần 13: Sử dụng jquery viết các hiệu ứng scroll

 Bài 68: Giới thiệu các kiến thức sử dụng

 Bài 69: Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header - phần 1 - html

 Bài 70: Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header - phần 2 - css

 Bài 71: Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header - phần 3 - jquery

 Bài 72: Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header - phần 4 - hướng dẫn bài tập áp dụng

 Bài 73: Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header - phần 5 - phân tích hiệu ứng scroll jquery trong web thực tế

 Bài 74: Project 9: Giới thiệu bài và kiến thức sử dụng: scroll, wow js, animate css

 Bài 75: Project 9: Bắt đầu xử lý html và css

 Bài 76: Project 9: Xử lý hiệu ứng jquery

 Bài 77: Project 9: Sử dụng thư viện animate.css kết hợp jquery

 Bài 78: Project 9: Sử dụng thư viện wow.js kết hợp jquery phần 1 html + css

 Bài 79: Project 9: Sử dụng thư viện wow.js kết hợp jquery phần 2 jquery

 Bài 80: Bài tập cuối chương áp dụng hàm scroll jquery đã học

 Bài 81: Tổng kết phần scroll jquery

 Phần 14: Hiệu ứng sắp xếp và hiệu ứng filter

 Bài 82: Giới thiệu các kiến thức và project 10

 Bài 83: Hiệu ứng sắp xếp sử dụng thư viện isotope kết hợp jquery

 Bài 84: Hiệu ứng filter phần 1 - viết mã html

 Bài 85: Hiệu ứng filter phần 2 - viết mã jquery

 Bài 86: Hiệu ứng filter phần 3 - filter bằng cách kết hợp jquery và isotope

 Bài 87: Hiệu ứng filter phần 4 - filter bằng cách quicksearch

 Bài 88: Tổng kết hiệu ứng filter và sắp xếp

 Phần 15: Hiệu ứng kết hợp bootstrap và jquery

 Bài 89: Giới thiệu kiến thức

 Bài 90: Cài đặt cơ bản bootstrap và plugin

 Bài 91: Hiệu ứng popover

 Bài 92: Hiệu ứng tooltip

 Bài 93: Hiệu ứng tab

 Bài 94: Hiệu ứng modal

 Bài 95: Hiệu ứng carousel

 Bài 96: Hiêu ứng scrollspy - phần 1 html

 Bài 97: Hiệu ứng scroll spy - phần 2 hiệu ứng scroll và animate

 Phần 16: Hiệu ứng Gsap kết hợp jquery

 Bài 98: Giới thiệu kiến thức

 Bài 99: Giới thiệu và ví dụ về tweenmax - phần 1

 Bài 100: Giới thiệu và ví dụ về tweenmax - phần 2

 Bài 101: Áp dụng tweenmax kết hợp jquery

 Bài 102: Giới thiệu TimelineMax

 Bài 103: Giới thiệu bài tập luyện tập kiến thức tổng hợp

 Bài 104: Hướng dẫn kĩ thuật viết hiệu ứng loading của website

 Bài 105: Hướng dẫn kĩ thuật viết hiệu ứng loading của website (Tiếp)

 Phần 17: Tổng kết khóa học

 Bài 106: Tổng kết kiến thức

 Bài 107: Hướng dẫn viết hiệu ứng
DOWNLOAD
#quantriexcel #kynangmoi
📤LINK NHANH ĐẾN CÁC KỸ NĂNG FREE TỔNG HỢP: https://www.kynangmoi.info/p/so-o-trang-web-ky-nang-moi.html?m=1
Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank