KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

Chia Sẻ Khóa Học Lập Trình Php/MySQL Kết Hợp JQUERY Nâng Cao – Nguyễn Đức Việt

Chia Sẻ Khóa Học Lập Trình Php/MySQL Kết Hợp JQUERY Nâng Cao – Nguyễn Đức ViệtGiới thiệu khóa học

Đây là khóa học nâng cao so với phần 1 – Học lập trình BACK-END PHP THEO MÔ HÌNH MVC
Nhưng ở khoá học này, giảng viên sẽ tập trung vào hướng dẫn kết nối Cơ sở dữ liệu với Front-end và đặc biệt là JQUERY giúp học viên thành thạo và hoàn chỉnh cách làm website với PHP.
KHOÁ HỌC SẼ CUNG CẤP ĐẦY ĐỦ KIẾN THỨC VỀ:

  • Tính năng gửi mail bằng server của gmail
  • Hướng dẫn phần backend cho chức năng đặt bàn và tự động thông báo qua mail
  • Lập trình chức năng quản lý danh mục tin tức theo phương pháp truyền thống
  • Lập trình chức năng quản lý danh mục tin tức theo phương pháp Single Web App bằng jQuery
  • Thêm mới tin và tích hợp giao diện ckeditor
  • Tạo cơ sở dữ liệu và viết trigger cho mysql 
  • Ghép Frontend và Backend:Setup phần frontend trước khi đẩy dữ liệu ra và phun dữ liệu vào trong giao diện frontend đã cắt HTML-CSS 
Nội dung khóa học (11 giờ)
Phần 001 - Tính năng gửi mail bằng server của gmail
 076 - Lập trình phần gửi Mail (11:12)
 077 - Cài đặt gửi mail bằng server của gmail (14:13)
 078 - Hoàn thiện tính năng gửi mail qua server của gmail (không dính spam) (12:54)

Phần 002 - Hướng dẫn phần backend cho chức năng đặt bàn và tự động thông báo qua mail
 079 - Thiết kế backend cho phần đặt bàn của nhà hàng (06:19)
 080 - Lưu dữ liệu cho thông tin đặt bàn (04:39)
 081 - Tạo view cho phần nhập thông tin đặt bàn (09:41)
 082 - Thêm dữ liệu và xử lý kiểu dữ liệu ngày tháng (11:36)
 083 - Xử lý phần gửi mail khi có khách đặt bàn (08:21)
 084 - Đưa dữ liệu lên server và chạy thật (14:25)
Phần 003 - Lập trình chức năng quản lý danh mục tin tức theo phương pháp truyền thống
 085 - Giới thiệu kiến thức cần học trong phần backend tin tức (08:57)
 086 - Xử lý view phần danh mục (08:46)
 087 - Chức năng thêm danh mục (05:59)
 088 - View sửa và xóa danh mục (05:44)
 089 - Load danh sách danh mục tin (06:26)
 090 - Sửa dữ liệu bằng phương pháp cổ điển (13:23)
 091 - Hoàn thiện chức năng cho danh mục tin bằng phương pháp PHP (09:16)
Phần 004 - Lập trình chức năng quản lý danh mục tin tức theo phương pháp Single Web App
 092 - Làm Backend theo kiểu single page wepapp sử dụng jquery (05:28)
 093 - Dùng jquery gửi dữ liệu về PHP (09:26)
 094 - Hoàn thiện chức năng thêm mới bằng jquery (04:23)
 095 - Xóa dữ liệu bằng jquery (08:52)
 096 - Phương pháp giao tiếp dữ liệu giữa jquery và php (14:07)
 097 - Hoàn thiện single page webapp đầu tiên với jquery (13:05)
 098 - Sử dụng Jquery thao túng nội dung của website theo chức năng (11:54)
 099 - Sử dụng Jquery thao tác với Backend (15:57)
 100 - Hoàn thiện chức năng thêm sửa xóa bằng jquery (12:02)
Phần 005 - Giới thiệu backend cho kiểu website tin tức
 101 - Giới thiệu phần backend dành cho website tin tức (07:55)
 102 - Tạo cơ sở dữ liệu và viết trigger cho mysql (07:07)
Phần 006 - Thêm mới tin và tích hợp giao diện ckeditor
 103 - Tạo form thêm mới tin tức (08:49)
 104 - Tích hợp ckeditor và ckfinder vào giao diện (12:47)
 105 - Load danh mục từ bảng danh mục (04:38)
 106 - Thêm mới tin (10:58)
 107 - Thêm và sửa cơ sở dữ liệu thế nào (09:20)
Phần 007 - Danh sách tin
 108 - Giao diện cho phần danh sách tin trong 3 phút với bootstrap 4 (07:35)
 108 - Giao diện cho phần danh sách tin trong 3 phút với bootstrap 4 (1)
 109 - Load danh sách tin (12:29)
 109 - Load danh sách tin (1)
 110 - Hoàn thiện 2 chức năng cơ bản của tin (07:26)
110 - Hoàn thiện 2 chức năng cơ bản của tin (1)
Phần 008 - Sửa và xóa tin
 111 - Viết model cho chức năng sửa tin (11:04)
 112 - Load dữ liệu vào view sửa tin (10:43)
 113 - Cách sử dụng query builder lấy dữ liệu trong php mà không cần viết câu lệnh mysql (12:41)
 114 - Hoàn thiện chức năng sửa tin (06:19)
 115 - Xóa tin (06:24)
 115 - Xóa tin (1)
Phần 009 - Tóm tắt kiến thức và gợi ý bài tập
 116 - Đóng gói backend (06:54)
 117 - Tổng kết phần backend cho tin tức (06:12)
 118 - Bài tập thực hành củng cố kiến thức (10:14)
Phần 010 - Ghép Frontend và Backend
 119 - Setup phần frontend trước khi đẩy dữ liệu ra (04:04)
 120 - Phun dữ liệu vào trong giao diện frontend đã cắt HTML-CSS (12:19)
Phần 011 - Logic của phân trang
 121 - Phân trang thế nào (10:36)
 122 - Viết hàm load dữ liệu theo trang (12:28)
 123 - Phương pháp xử lý tham số truyền qua url (10:06)
 124 - Viết hàm next và previous (05:40)
Phần 012 - Trang tin chi tiết và danh mục tin
 125 - Đổ dữ liệu ra trang tin chi tiết (12:24)
 126 - Tạo dữ liệu cho khối danh mục (08:26)
 127 - Sử dụng lại code để làm trang danh mục (04:49)
Phần 013 - Tự tạo các khối nhúng
 128 - Viết các khối chức năng cho web (06:29)
 129 - Vẽ giao diện khối nhúng (03:10)
 130 - Hoàn thiện khối nhúng 'tin liên quan ' (14:18)
Phần 014 - Chức năng đăng nhập đăng ký cho phần backend
 131 - Giới thiệu chức năng đăng nhập và làm quen với session (13:17)
 132 - Bốn hàm cơ bản trong thao tác với session (11:08)
 133 - Hoàn thiện chức năng đăng nhập (13:51)
Phần 015 - Trang thực đơn nhà hàng
 134 - Hướng dẫn xử lý backend cho phần thực đơn (05:46)
Phần 016 - Quản lý dữ liệu tĩnh bằng json
 135 - Tổ chức dữ liệu cho phần header dưới dạng json (09:36)
 136 - Thêm mới dữ liệu header bằng json (11:08)
 137 - Tạo view sửa json header (09:53)
 138 - Xử lý dữ liệu json (15:49)
 139 - Mã hóa json và lưu và mysql (19:20)
 140 - Hoàn thiện chức năng quản lý dữ liệu Header (10:51)
Phần 017 - Hoàn thiện menu và footer
 141 - Backend cho phần menu của header (04:39)
 142 - Hoàn thiện footer (05:38)
Phần 018 - Giới thiệu phần xử lý ảnh với PHP
 001 - Giới thiệu phương pháp crop, resize ảnh bằng php
 002 - Cài đặt cơ bản để bắt đầu code
Phần 019 - Upload ảnh sử dụng phím tắt
 003 - Upload file cách 1
 004 - Upload ảnh cách 2 sử dụng phím tắt
Phần 020 - Cách Crop, Resize và đặt logo vào ảnh với PHP
 005 - Resize ảnh để giảm dung lượng bằng PHP
 006 - Cách xử lý ảnh 2 bước resize xong rồi crop ảnh
 007 - Đặt logo vào các ảnh đã upload
Phần 021 - Giới thiệu cách viết hàm thêm sửa xóa nội dung bằng phím tắt
 143 - Thêm sửa xóa nội dung bằng phím tắt
 144 - Setup dữ liệu và project cơ bản trước khi code
Phần 022 - Các phím tắt trong controller và model
 145 - Phím tắt dành cho controller
 146 - Phím tắt dành cho model
Phần 023 - Insert, delete, update
 147 - Sử dụng hàm Insert có sẵn trong phím tắt
 148 - Sử dụng hàm Update có sẵn trong phím tắt
 149 - Sử dụng hàm Delete có sẵn trong phím tắt
Phần 024 - Phân trang bằng phím tắt
 150 - Phân trang sử dụng phím tắt - Xử lý dữ liệu
 151 - Đẩy dữ liệu ra view
 152 - Phân trang với hỗ trợ của phím tắt
 153 - Hoàn thiện phần phân trang bằng phím tắt
Phần 025 - Xuất dữ liệu ra excel
 154 - Phương pháp xuất dữ liệu ra excel - Phần cài đặt cơ bản
 155 - Xuất dữ liệu dạng bảng
 156 - Viết lệnh xuất dữ liệu ra excel
Phần 026 - Xử lý menu đa cấp
 157 - Cách xử lý menu đa cấp
 158 - Học hàm đệ qui qua ví dụ
 159 - Tạo dữ liệu và viết controller thêm dữ liệu menu
 160 - Viết hàm xử lý menu đa cấp
 161 - Cách CSS menu đa cấp
Phần 027 - Xử lý đường dẫn thân thiện - demo trang tinhte.vn
 162 - Tạo đường dẫn thân thiện với SEO
 163 - Viết controller xử lý dữ liệu
 164 - Tạo đường dẫn thân thiện
 165 - Tuỳ biến đường dẫn thân thiện demo theo tinhte.vn

Download Khóa Học

📤Tham khảo thêm các khóa học kỹ năng mới khác miễn phí tại đây : https://www.kynangmoi.info/p/so-o-trang-web-ky-nang-moi.html?m=1
Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank