KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2024

SHARE FREE KHÓA HỌC Business Analyst (BA) for Practitioners (BA thực chiến) (Udemy - Tiếng Việt)

 


DOWNLOAD

SHARE FREE KHÓA HỌC Business Analyst (BA) for Practitioners (BA thực chiến) (Udemy - Tiếng Việt)

What you'll learn:
  • Define the role of BA in the project (Xác định được vai trò của BA trong Dự án)
  • Know how to exercise elicitation technique to gain requirements. (Biết cách thực hiện kĩ thuật khơi gợi yêu cầu)
  • Know how to design some UML diagrams and describe the diagram. (Biết cách vẽ và miêu tả các biểu đồ UML)
  • Know how to design wireframes and describe the wireframe (Biết cách vẽ và mô tả wireframe/mockup)
  • Know how to write a fully document in BA (Biết cách để viết một tài liệu BA đầy đủ)

Link gốc: https://www.udemy.com/course/business-analyst-ba-for-practitioners-ba-thuc-chien/

Time Course: 3.5 hours (37 Lectures + Documents)

Instructor: Lê Thị Bích Thuận

Total Weight: 1.7 GB


Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank