KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2024

Free Course Business Analysis "A to Z" Masterclass 2024

 


DOWNLOAD

Free Course Business Analysis "A to Z" Masterclass 2024

What you'll learn:

  • Business Analysis Fundamentals- Understand the term "Business Analysis'", the role of a Business Analyst as well as System Development Life Cycle (SDLC)
  • Requirement Gathering Techniques- Via live simulation of requirement gathering session, understand how to gather requirements from Subject Matter Experts
  • Hands On Learning: Creating Requirements Documents- Learn how to document BRD (Business Requirements Document), FRD (Functional Requirements Document), Use Case & User Story
  • Hands On Learning: Creating Wireframes (Screen-Mock Ups) & Prototypes: Learn how to document User Interface requirements by creating wireframes, prototypes and documenting UI specification
  • Learn Software Engineering Processes: Learn Agile Scrum Process, Waterfall Methodology & RUP (Rational Unified Process)
  • Hands On Learning: Documenting User Stories
  • v.v...


Time video:
 31.5 hours (25 Lessons + Documents)

Teacher: Meetul Patel

Total weight: 20.18 GB

Original link: https://www.udemy.com/course/business-analysis-masterclass/

Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank