KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 21 tháng 6, 2023

Share kho tài liệu học IELTS 2023 Full 10T Free


Share kho tài liệu học IELTS 2023 Full 10T Free

Chào các bạn, cũng lâu rồi mình chưa share kho tài liệu, khoá học cho mọi người. Hôm nay kiemtienspeed sẽ chia sẻ cho bạn kho tài liệu để ôn và học IELTS nhé. Cụ thể, kho tài liệu sau 3 năm học IELTS của t - phần 2 Lần này thì t up tài liệu tập trung chủ yếu vào IELTS luôn, mà cụ thể là band 4 5 6 (khoảng khoảng đó) - các bạn có thể xem bên dưới: 

1. Share kho tài liệu học IELTS 1. Barron's Writing For IELTS: https://drive.google.com/file/d/1MUVoelc0rAdzDBhNILb8eLwcrmfgY2x9/view?fbclid=IwAR2_iMTSYao0GGNctH0q40tU-eFYYydbGnwD5-YGRTA3V5AfgLtiwJf3J5Y 

2. Barron's Essential Words For IELTS: https://drive.google.com/file/d/1gYjRooU7kQ_RTHzubAQZ5OmQ0-NY1iS0/view?fbclid=IwAR2XjnBr7a3d3o-KRs0vkQTqlr5T60fc6HDjTO3Vc4dL4pYYuqBogXtbuqA 

3. Focus On Academic Skills For IELTS: 

https://drive.google.com/file/d/1prFNc4-464CYcP1f4qmlYE0SNUWHPLfw/view?fbclid=IwAR0q-Kzpq-AH2yx4HbFGms0zyipoJDuPKovkvTwZcsTurv8CnxySSfw3Dv4 

4. Expanding Tactics for Listening: https://drive.google.com/file/d/1iy_J9qPjV05pCh0_pah1Vd04sKRBvg_X/view?fbclid=IwAR0hV6JI8ZjiCaFBpcIDmWhXodCrFC39U61uvHMYKfs9u0dzNZAUEF7YSa0 

5. COMPLETE IELTS 4.0-5.0: https://drive.google.com/file/d/1IH01DHMVA10KGVOZ3pPOTotjln01sE6y/view?fbclid=IwAR0-jIjXSMX-lGZFOdP3JlAgXb_5z2twGhdXdxe2uYPq2cG6LYhaZR6pY-w 

6. The Official Cambridge Guide: 

https://drive.google.com/file/d/1v5KkbyTAJlTR-GhPNfkGRugBEcRixjMX/view?fbclid=IwAR0-jIjXSMX-lGZFOdP3JlAgXb_5z2twGhdXdxe2uYPq2cG6LYhaZR6pY-w 

7. English Unlimited B1: https://drive.google.com/file/d/1w1QCw9OwVXTJIaOGvYyXjZDxH1gkHeMe/view?fbclid=IwAR1MS5M1hXtILjvyC7IA5ykE5LQsMm2dqGELmhZ-vu09sivaq33Zf-N-tYs 

8. IELTS Express Intermediate: 

https://drive.google.com/file/d/1BGQNLHItf-GvMGZn3ilVGcErT9YTz0MQ/view?fbclid=IwAR3gpxYybtndrr-n4tgiD3QU4U9raQtCeOudNzpvl4eILG94ilqsv6S1vX4 

9. Pronunciation in Use Intermediate: https://drive.google.com/file/d/1JOr9H8imCN2649oXKVKHo6KZqKqbyiED/view?fbclid=IwAR3n9etsnthSMqgjoqSi-Iy0sjCyrRujFslS_k48XHWLMB0uzR1zSOJkRyY 

10. Grammar for IELTS - Cambridge: https://drive.google.com/file/d/1Am4sjWULA3pyvFkp6__L0_lUH-u0SVki/view?fbclid=IwAR1xXw0nCtlNt7UGyyuJjrtqmS4_aITWzVE_Z5Ds-ztJF2PfJAON_6hk8KM 

11. Grammar in Use: 

https://drive.google.com/file/d/1isAjcUHWW8pya-clbvQiMb76OC5IilAI/view?fbclid=IwAR3uw1ZbEdqlr7-7N0e0taz5EIIWqz-WzHTmw3MkflKGBzDUJQ4_SXbuZWI 

12. Vocabulary for IELTS - Cambridge: https://drive.google.com/file/d/1x6ruopmiw2sySLPpKRnA1LPv4jodCq7t/view?fbclid=IwAR0rArxHdLyuCZsCX63qzGhrcysjS9f4DONgT8E79UmH5FW61JPutTxlBao 

13. Collocation in Use Intermediate: https://drive.google.com/file/d/1MfWjdSVmrYA-sdUnnenhTP-1m8v3kGJh/view?fbclid=IwAR2aJpvyyGe4F93Vh16v-SQqwICHNWVUasW7NFMoBiYS-lETnRZYKWB0hdI 

14. Oxfords word skills intermediate: https://drive.google.com/file/d/10jothJRmcvhBBDaP4eLAjoQ3yXOOuZrx/view?fbclid=IwAR2XjnBr7a3d3o-KRs0vkQTqlr5T60fc6HDjTO3Vc4dL4pYYuqBogXtbuqA 

15. Improve your IELTS: Listening + Speaking: https://drive.google.com/file/d/1oevPlftGX8Kxajpo4oVwHHEae-L6WkrM/view?fbclid=IwAR0NXS3Z-dZGMxCf6AnFgiNeXX548-hWx92-1ZgKwir1b2fVGgxVGzfTarw 

16. Listening practice through dictation: https://drive.google.com/file/d/1CTPjiZh5L_-ar0G49bFVkGjBzIvrH2Dk/view?fbclid=IwAR0abNuzPNSWk3JOr-gwfqkxBBT-LYqo9MYFgFFJv4EiRtIcEid33jVjJgo 

17. A Practical English Grammar exercise: https://drive.google.com/file/d/1mPY8NBpRw350Y4c19pCjsxinrBk8yzxg/view?fbclid=IwAR0YD7yCZ-ugexAZ8fCPTRBwiMHv8bcaqgc8TMR9RqvBXDjYL2WbEtru-iI 

18. Understanding and Using English Grammar: https://drive.google.com/file/d/14o9fF01sfm-JnRJacMJ4Z1DUwI3ytIMa/view?fbclid=IwAR3lB8V5rxc7SNkGS9YW1Tiw67AZ2DlW91TYo4kd8Xj1M9nlBRypQseDCu8 

19. Destination B1-C2: 

https://drive.google.com/drive/folders/1uVkjT5pJux9t6QTL-nT2VKLTFsko-RCv?fbclid=IwAR3gpxYybtndrr-n4tgiD3QU4U9raQtCeOudNzpvl4eILG94ilqsv6S1vX4 

20. 220 IELTS Speaking Topics with sample answer test: https://drive.google.com/file/d/1U1e3O8aZlL86w3-1nfq9xQjlgXOmr4Ye/view?fbclid=IwAR3lB8V5rxc7SNkGS9YW1Tiw67AZ2DlW91TYo4kd8Xj1M9nlBRypQseDCu8 

21. IELTS Listening Recent Actual Test 1-6: https://drive.google.com/drive/folders/10akKh4D5dLD2bKDxIijffuRsBjjz8tap?fbclid=IwAR0YD7yCZ-ugexAZ8fCPTRBwiMHv8bcaqgc8TMR9RqvBXDjYL2WbEtru-iI 

22. Cambridge IELTS: 

https://drive.google.com/drive/folders/1blyn-qM9aHxW3RhNplrcMoX-a8ax9JaQ?fbclid=IwAR1hrfDqH1vD9O0Q26CYxT9DYNfTjsSOCPbKUMMz2uHDA-Ht3g-j7F9O5IA 

23. IELTS Test builder 1+2: https://drive.google.com/drive/folders/1bTHZDhlvAGvJG0oFuOpSvCe5vflJt5Qn?fbclid=IwAR2o8PHq-u03teKvWxaPQ1n2rxt9nJoeRU9pN6ZHNz2z_Jv1KCv1nlLPdvk 

24. Longman High Impact: https://drive.google.com/file/d/1gU9e1dc6SsVp0_OXNFWhzh7WRMTzf8eW/view?fbclid=IwAR0rArxHdLyuCZsCX63qzGhrcysjS9f4DONgT8E79UmH5FW61JPutTxlBao 

25. Collins Reading for IELTS: https://drive.google.com/file/d/1mU_RISntwuBNoYAbDOr6Yutu6zp5qWLs/view?fbclid=IwAR1Bt_nTdsysLXTgS1Hng6ufAUQQRnG_JvrIMW0lpHOrX8L6ZOLRjfmbYb0 

26. Collins Writing for IELTS: https://drive.google.com/file/d/1KMPAGJmemoAbx3qNo1O7mSy2hygvpY3i/view?fbclid=IwAR3GsJ-dyJi-53FQkFp6h-WHdb20zJm6D984qWt3kgiCg14fpXSsmdCvGM4 

27. Collins Listening for IELTS: https://drive.google.com/file/d/1CTQCAvN6DuWNB48-I2TFir1abpE8lwiu/view?fbclid=IwAR0ISQB-8NXgHSdOIcx2TiLtqYLNdQhJoAFm6sQbChJoj-epsdKejin6mCk 

28. Marvelous Writing: https://drive.google.com/file/d/1iXHAZZCGY6x_8lQwHhC5fciV2WY6g61a/view?fbclid=IwAR0YD7yCZ-ugexAZ8fCPTRBwiMHv8bcaqgc8TMR9RqvBXDjYL2WbEtru-iI 

29. Mindset for IELTS 1: 

https://drive.google.com/file/d/1oSeX5KKGQJegRF-pdKQNhmmVslkrMHwL/view?fbclid=IwAR0E0JuMH4zybHKv1SyGXn3E4xlAUQ4MJpa_bFUI0WepzL2KdBCY1aqst0o 

30. 15 Day's Practice for IELTS: 

https://drive.google.com/drive/folders/1QomRm-fVfiK02W7ZtvaK54DMK4SIe3FD?fbclid=IwAR0QG4T1svuE-t4En-yZwE2oJwPj70-itlq0c_b5uoe7YZEmi4CZnxmshQQ 

31. Hackers IELTS: https://drive.google.com/drive/folders/1Qnfq6UTMgbHiDTNRwSnNvlUao0z0CSYI?fbclid=IwAR2VF95XwqQ5A7EZq4RFJYquV2WsBdLiqmySPm7ICjma_vcJ_IZjKsjhJqk 

32. STEP UP TO IELTS: https://drive.google.com/file/d/1z6j8u7DzywtkGtMOQDkNWZdGPj-Q-6lz/view?fbclid=IwAR3ec81Zr42LkVjjIDWay6LZ_k_bvQlPAR8JtYyUotydi3ABVAmQInpwNkc 

2. Kết luận Tiện thì cũng share lại kho 10TB tiếng anh cho mọi người. Hầu hết những cái chủ tus chia sẻ đều có trong đây cả. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1q7JXXXokyX4RnCS8FYJYKdh7pN5of93v?fbclid=IwAR0Vm81aw-OybDnjuvZYyZa6A8d30lKJSlOfWy8kRhaSbcK1FYAVFc1v7jE
Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank